លក្ខខណ្ឌស្វែងរកកំពូល

ពាក្យស្វែងរកការស្វែងរក% នៃចំនួនសរុបការមើលទំព័រ / ស្វែងរក
1dateIssued_keyword:20109828.57%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true8725.36%0.00
3language_keyword:en7521.87%0.00
4author_keyword:Marine Fishery Resources Development and Management Department, Southeast Asian Fisheries Development Center6318.37%0.00
5type_keyword:Book chapter339.62%0.00
6author_keyword:Southeast Asian Fisheries Development Center329.33%0.00
7type_keyword:Book308.75%0.00
8author_keyword:Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center216.12%0.00
9author_keyword:Southeast+Asian+Fisheries+Development+Center92.62%0.00
10type_keyword:Book+chapter92.62%0.00

សរុប។

ការស្វែងរក% នៃចំនួនសរុបការមើលទំព័រ / ស្វែងរក
343100.00%0.00