បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorMuthmainnah, Dina
dc.contributor.authorMakmur, Safran
dc.contributor.authorSawestri, Sevi
dc.contributor.authorRais, Aroef Hukmanan
dc.contributor.authorKaban, Siswanta
dc.contributor.authorSupriyadi, Freddy
dc.contributor.authorFatah, Khairul
dc.contributor.authorHonda, Satoshi
dc.date.accessioned2018-03-20T01:58:22Z
dc.date.available2018-03-20T01:58:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1685-6546
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/1284
dc.description.abstractThe Southeast Asian region is endowed with enormous areas of natural inland water resources, such as river systems, lakes, floodplains, reservoirs, dams, and wetlands, as well as a rich diversity of aquatic species. Fishing activities in these inland waters have long been practiced by rural people whose subsistence depends on the inland waters and products. These inland resources have continued to provide them food security through enhanced livelihood and improved incomes for their households. However, the sustainable development and utilization of these inland resources is crucial to sustain the socio-economic well-being of the rural folks. It was towards attaining this objective, among others, that the Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD) of SEAFDEC was established in 2014. Specifically, IFRDMD is mandated to conduct and facilitate research projects on the sustainable development and management of inland fisheries in the Southeast Asian region.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectSouth East Asiaen
dc.titleHighlighting the importance of inland capture fisheries in the Southeast Asian regionen
dc.typemagazineArticleen
dc.citation.volume15
dc.citation.issue3
dc.citation.spage23
dc.citation.epage26
dc.citation.journalTitleFish for the Peopleen
dc.subject.asfautilizationen
dc.subject.asfafisheriesen
dc.subject.asfafood securityen
dc.subject.asfainland fisheriesen
dc.subject.asfalakesen
dc.subject.asfaresourcesen
dc.subject.asfainland watersen
dc.subject.asfaFlood plainsen
dc.subject.asfafishingen
dc.subject.asfawater resourcesen
dc.subject.asfasustainable developmenten
dc.subject.asfafishery resourcesen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ