ចំនួនសរុបនៃការមើល

ចំនួន
Giant ...96

ទិដ្ឋភាពប្រចាំខែ

July 2021August 2021September 2021October 2021November 2021December 2021January 2022
Giant ...0201353

ទិដ្ឋភាពតាមប្រទេស

ចំនួន
United States39
South Korea28
Philippines13
China4
Hong Kong2
Australia1
Switzerland1
Malaysia1
Romania1
Russia1

ទិដ្ឋភាពតាមទីក្រុង

ចំនួន
Boardman6
Ashburn3
Cebu City3
Makati City3
Quezon City3
Mountain View2
Spring Hill2
Bangkok1
Bucharest1
Buenavista1