បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorAldon, E. T.
dc.date.accessioned2013-09-07T15:45:12Z
dc.date.available2013-09-07T15:45:12Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.citationAldon, E. T. (1997). A feed for seabass. SEAFDEC Asian Aquaculture, 19(4), 23–24, 34.en
dc.identifier.issn0115-4974
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1620
dc.description.abstractOne of the major constraints in seabass (Lates calcarifer) culture is feed supply. Details are given of work conducted at AQD regarding the formulation of a 'standard' feed suitable for carnivorous species like the seabass and groupers. Diet formulae for seabass grow-out and for larval rearing are given.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectLates calcariferen
dc.titleA feed for seabassen
dc.typemagazineArticleen
dc.citation.volume19
dc.citation.issue4
dc.citation.spage23
dc.citation.epage24, 34
dc.citation.journalTitleSEAFDEC Asian Aquacultureen
dc.subject.asfarearing techniquesen
dc.subject.asfafeed compositionen
dc.subject.asfadieten
dc.subject.asfafish cultureen
dc.subject.asfaartificial feedingen
dc.subject.scientificNameLates calcariferen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
Aldon1997-a-feed-for-seabass.pdf254.2Kbapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ