បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorDuremdez, Roselyn C.
dc.contributor.authorLio-Po, Gilda D.
dc.date.accessioned2016-02-19T07:50:09Z
dc.date.available2016-02-19T07:50:09Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.citationDuremdez, R. C., & Lio-Po, G. D. (1988). Isolation and identification of Pseudomonas fluorescens from hatchery-reared tilapia fry (Oreochromis niloticus Linnaeus). SEAFDEC Asian Aquaculture, 10(2), 9.en
dc.identifier.issn0115-4974
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2919
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectPseudomonas fluorescens
dc.subjectOreochromis
dc.titleIsolation and identification of Pseudomonas fluorescens from hatchery-reared tilapia fry (Oreochromis niloticus Linnaeus)en
dc.typemagazineArticleen
dc.citation.volume10
dc.citation.issue2
dc.citation.spage9
dc.citation.journalTitleSEAFDEC Asian Aquacultureen
dc.subject.asfafingerlingsen
dc.subject.asfafish larvaeen
dc.subject.asfafish diseasesen
dc.subject.asfaanimal diseasesen
dc.subject.asfamicrobiological analysisen
dc.subject.asfaidentificationen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
DuremdezRC1988.pdf171.7Kbapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ