បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorAgbayani, Renato F.
dc.date.accessioned2015-04-21T13:13:00Z
dc.date.available2015-04-21T13:13:00Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationAgbayani, R. F. (2008). Business planning and management for sustainable small-scale rural aquaculture venture. In Handbook for Regional Training on Community-Based Aquaculture for Remote Rural Areas of Southeast Asia (pp. 150-173). Bangkok, Thailand: Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2186
dc.language.isoenen
dc.publisherSoutheast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectPhilippinesen
dc.subjectMarketsen
dc.subjectSelf managementen
dc.subjectFood productionen
dc.titleBusiness planning and management for sustainable small-scale rural aquaculture ventureen
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage150
dc.citation.epage173
dc.subject.asfamarketingen
dc.citation.bookTitleHandbook for Regional Training on Community-Based Aquaculture for Remote Rural Areas of Southeast Asiaen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
AgbayaniRF2008- ... al-aquaculture-venture.pdf400.4Kbapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ