បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorSalayo, Nerissa D.
dc.contributor.editorSiason, Ida M. L.
dc.date.accessioned2015-05-08T07:55:28Z
dc.date.available2015-05-08T07:55:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSalayo, N. D. (2013). Market and fisheries development issues in coastal resources management. In I. M. L. Siason (Ed.), Coastal resource management: Perspectives from the social sciences. Quezon City, Philippines: Department of Agriculture -  Bureau of Agricultural Research.en
dc.identifier.isbn9789710347315
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2219
dc.description.abstractThis chapter suggests that the market, as an economic and social institution, has important roles and a multitude of opportunities to contribute to the strategies for managing the crisis, in fisheries. The crisis apparently was an outcome of the complex interplay of variables such as increasing fishing pressure, depleting fish stocks, low income among small-scale fishers, social inequity in the fishery sector and inadequate management of the fishery and related resources.en
dc.language.isoenen
dc.publisherDepartment of Agriculture - Bureau of Agricultural Researchen
dc.subjectSelf management
dc.subjectPhilippines
dc.titleMarket and fisheries development issues in coastal resources managementen
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage157
dc.citation.epage201
dc.subject.asfafisheries developmenten
dc.subject.asfaResource managementen
dc.subject.asfaFishery productionen
dc.subject.asfaTradeen
dc.subject.asfaPricesen
dc.subject.asfaFisheriesen
dc.subject.asfaaquacultureen
dc.subject.asfaFishing operationsen
dc.citation.bookTitleCoastal resource management: Perspectives from the social sciencesen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ