បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorToledo, Joebert D.
dc.contributor.authorChavez, D.
dc.contributor.authorRodriguez Jr., Jesus C.
dc.contributor.editorRimmer, Michael A.
dc.contributor.editorMcBride, Shannon
dc.contributor.editorWilliams, Kevin C.
dc.date.accessioned2015-10-13T07:16:43Z
dc.date.available2015-10-13T07:16:43Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationToledo, J. D., Chavez, D., & Rodriguez Jr., J. C. (2004). Studies on semi-intensive seed production of grouper (Epinephelus coioides). In M. A. Rimmer, S. McBride, & K. C. Williams (Eds.), Advances in grouper aquaculture (pp. 55–60). Canberra: Australian Centre for International Agricultural Research.en
dc.identifier.isbn9781863204385
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2412
dc.description.abstractThis study was conducted to improve the hatchery survival of <i>Epinephelus coioides</i> by verifying and incorporating laboratory-scale experimental results to a hatchery-scale operation. Nine units of 200 m<sup>2</sup> ponds were used to verify mass culture techniques for zooplankton. Three fertilization schemes were tested with 3 replicate ponds per fertilization treatment. To test copepod production in tanks, adults and copepodids were transferred into 6 production tanks at a density of 60 individuals/litre. Zooplankton in 3 of the tanks were fed daily with <i>Nannochloropsis</i> sp., <i>Tetraselmis</i> sp. and <i>Chaetoceros</i> sp., whereas zooplankton in the remaining 3 tanks were fed daily with half the amount of the mixture of algae and bread yeast. Larval rearing runs were performed from 2000-2002 to verify earlier experimental results. To propagate copepod nauplii in larval tanks, <i>Acartia</i> were inoculated in 4 larval rearing tanks, 2-3 days before stocking of grouper eggs or newly hatched larvae. <i>Brachionus</i> were added daily from day 2 to 18 at increasing densities. <i>Artemia</i> nauplii and metanauplii were fed to satiation from day 15 until metamorphosis. Pond-grown zooplankton was added in separate tanks from day 15 onwards as a supplement to <i>Artemia</i>. The population of copepods in ponds fertilized with various combinations of organic and inorganic fertilizers increased a week after flooding of ponds and fertilization. Zooplankton compositions in the treatments were <i>Apocyclops</i>, <i>Oithona</i> sp., <i>Brachionus rotundiformis</i>, <i>Penilia</i> and <i>Pseudodiaptomus</i> sp. Copepodids and adults of <i>Acartia tsuensis</i> fed a mixture of algae alone or in combination with bread yeast seemed to propagate well in tank conditions. Results suggested that bread yeast could be used in combination with algae for nauplii production of <i>Acartia</i> in tanks. Verification runs indicated that pond-grown copepods could be used as a supplement to <i>Artemia</i>. Larvae fed copepods and <i>Artemia</i> showed similar survival rates to those fed only with <i>Artemia</i>. Larval survival from days 5-15 was higher in larvae reared in 20-25 ppt compared to those reared in normal seawater. 39 out of 71 tanks were discarded in 2000, whereas 3 out of 12 and 8 out of 26 production runs were aborted in 2001 and 2002, respectively. Mean survival at harvest increased from 3.06% in 2000 to 5.33 and 10.39% in 2001 and 2002, respectively. Larvae in discarded or aborted tanks were positive for viral nervous necrosis (VNN).en
dc.language.isoenen
dc.publisherAustralian Centre for International Agricultural Researchen
dc.relation.ispartofseriesACIAR Monograph 110en
dc.subjectEpinephelus coioides
dc.subjectgroupersen
dc.titleStudies on semi-intensive seed production of grouper (Epinephelus coioides)en
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage55
dc.citation.epage60
dc.subject.asfafish cultureen
dc.subject.asfaFeeden
dc.subject.asfafish larvaeen
dc.subject.asfagrowthen
dc.subject.asfasurvivalen
dc.subject.asfafeeding experimentsen
dc.subject.asfaComparative studiesen
dc.subject.asfaaquaculture techniquesen
dc.subject.asfaFood organismsen
dc.subject.asfaIntensive cultureen
dc.citation.bookTitleAdvances in grouper aquacultureen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ