ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorPiedad-Pascual, F.
dc.contributor.editorHuisman, E. A.
dc.contributor.editorZonneveld, N.
dc.contributor.editorBouwmans, A. H. M.
dc.date.accessioned2011-06-22T09:35:16Z
dc.date.available2011-06-22T09:35:16Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/319
dc.description.abstractRice and fish are staple foods in the Philipines as well as in other parts of Southeast Asia, where calorie/protin malnutrition is a serious probem. Milkfish, (Chanos chanos) is well-liked by the masses and, therefore, ti could be a good source of protein and calories. In traditional culture, milkfish yield is rather low and limited to the carrying capacity of the culture ponds (Lim et al., 1979). To increase production through intensive culture, a diet to supplement the natural food in the ponds is needed. However, practical diet formulation is hampered by the lack of knowledge about the nutritional requirements of milkfish. The present study was carried out to determine optimum protein, fat, carbohydrate and energy levels for milkfish fingerlings using growth, survival, and body composition as parameters for determining the effectivity of the diets. The response surface analysis was explored graphically using a "freehand" technique to search for optimal diets with respect to dietary levels of protein, fat and carbohydrates.en
dc.language.isoenen
dc.publisherPudocen
dc.relation.ispartofIn: Huisman, E.A., Zonneveld, N., Bouwmans, A.H.M. (eds.). Aquaculture Reseach in Asia: Management Techniques and Nutrition. Proceedings of the Asian Seminar on Aquaculture Organized by IFS, 14-18 November 1988, Malang, Indonesia. Wageningen: Pudoc. pp. 228-236en
dc.subjectFinfishesen
dc.subjectMilkfish culture -- Feeding and feedsen
dc.subjectFatsen
dc.subjectCarbohydratesen
dc.subjectEnergyen
dc.subjectProteinsen
dc.subjectBody compositionen
dc.subjectDietsen
dc.subjectPhilippinesen
dc.subjectMilkfishen
dc.subjectChanos chanosen
dc.subject.lccVF SP 110
dc.titleThe effect of various levels of protein, fat carbohydrates and energy on growth, survival and body composition of Chanos chanos fingerlings.en
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage228
dc.citation.epage236
dc.citation.conferenceTitleAquaculture Reseach in Asia: Management Techniques and Nutrition. Proceedings of the Asian Seminar on Aquaculture Organized by IFS, 14-18 November 1988, Malang, Indonesiaen
dc.subject.scientificNameChanos chanos


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ