ចំនួនសរុបនៃការមើល

ចំនួន
Effect ...35

ទិដ្ឋភាពប្រចាំខែ

July 2021August 2021September 2021October 2021November 2021December 2021January 2022
Effect ...0102110

ទិដ្ឋភាពតាមប្រទេស

ចំនួន
United States24
China8
Hong Kong1
Indonesia1
South Africa1

ទិដ្ឋភាពតាមទីក្រុង

ចំនួន
Boardman7
Ashburn1
Baoshan1
Beijing1
Durban1
Surabaya1
Yuxi1