បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorHurtado-Ponce, A. Q.
dc.date.accessioned2013-02-12T09:20:10Z
dc.date.available2013-02-12T09:20:10Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.citationHurtado-Ponce, A. Q. (1993). Harvesting Gracilariopsis heteroclada (Gracilariales, Rhodophyta) in Iloilo, Philippines. Philippine Journal of Science, 122(4), 413-423.en
dc.identifier.issn0031-7683
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1422
dc.description.abstractGracilariopsis heteroclada thalli were planted in a 1 m2 ditch along a drainage canal at Leganes, Iloilo, Philippines. Monthly growth rate and production were calculated to determine the effect of harvesting on the regeneration capacity of the plant. After 30-day growth period, all plants were harvested at 25%, 50%, 75%, and 100% of the total available biomass. Though highest growth rate was observed at 100% (8.7%), it took three months for the plants to regenerate and obtain a considerable biomass. Positive growths were obtained when plants were harvested at 75% (5.6%) during the entire growth period. Negative growth rates observed both at 25 and 50% harvests.en
dc.language.isoenen
dc.publisherScience and Technology Information Instituteen
dc.subjectGracilariopsis heterocladaen
dc.titleHarvesting Gracilariopsis heteroclada (Gracilariales, Rhodophyta) in Iloilo, Philippinesen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume122
dc.citation.issue4
dc.citation.spage413
dc.citation.epage423
dc.citation.journalTitlePhilippine Journal of Scienceen
dc.subject.asfaវារីវប្បកម្មen
dc.subject.asfaSeaweed harvestingen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

  • AQD Journal Articles [1139]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ