បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorSubosa, Precilla F.
dc.date.accessioned2013-02-04T09:37:08Z
dc.date.available2013-02-04T09:37:08Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.citationSubosa, P. F. (1992). Chicken manure, rice hulls, and sugar-mill wastes as potential organic fertilizers in shrimp (Penaeus monodon Fabricius) ponds. Aquaculture, 102(1–2), 95–103.en
dc.identifier.issn0044-8486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1398
dc.description.abstractShrimp (Penaeus monodon Fabricius) were cultured (3000 juveniles/ha) in 50-m<sup>2</sup> earthen ponds fertilized with composted agricultural and industrial wastes at a basal application rate of 2 ton/ha. The following materials were tested: chicken manure, rice hulls, and three types of sugar-mill wastes: mudpress, boiler ash, and bagasse. After 66 days significant differences existed among treatments (P &lt; 0.05) in mean body weight and gross production of shrimp. A significantly higher mean body weight (28.8 g) was obtained with boiler ash than with chicken manure (26.05 g) and these were followed by mudpress (25.8 g) and rice hulls (25.05 g) which were not significantly different from each other. The mean body weight using bagasse (22.0 g) was significantly lower than in the other treatments followed by the control (no fertilizer, 19.6 g). High survival rates were obtained in all treatments. The pond yields ranged from 53.7 to 86.4 kg/ha after 66 days with daily weight increments of the shrimp ranging from 0.18 to 0.41 g.en
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.subjectfarmyard manureen
dc.subjectrice husksen
dc.subjectSugar byproductsen
dc.subjectPenaeus monodon
dc.titleChicken manure, rice hulls, and sugar-mill wastes as potential organic fertilizers in shrimp (Penaeus monodon Fabricius) pondsen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume102
dc.citation.issue1-2
dc.citation.spage95
dc.citation.epage103
dc.citation.journalTitleAquacultureen
dc.subject.asfaorganic fertilizersen
dc.subject.asfaManureen
dc.subject.asfaByproductsen
dc.subject.asfafish pondsen
dc.subject.asfafeedingen
dc.subject.asfashrimp cultureen
dc.identifier.doi10.1016/0044-8486(92)90292-S


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

  • AQD Journal Articles [1139]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ