ចំនួនសរុបនៃការមើល

ចំនួន
Spawning ...45

ទិដ្ឋភាពប្រចាំខែ

July 2021August 2021September 2021October 2021November 2021December 2021January 2022
Spawning ...0000090

ទិដ្ឋភាពតាមប្រទេស

ចំនួន
United States41
China2
United Kingdom1
Thailand1

ទិដ្ឋភាពតាមទីក្រុង

ចំនួន
Ashburn7
Boardman6
Durham1
Phanat Nikhom1