បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorIsmail, Siti Nurmadihah
dc.contributor.authorTaha, Aishah Mohd
dc.contributor.authorJing, Ng Hong
dc.contributor.authorWahab, Roswanira Ab.
dc.contributor.authorHamid, Aidil Abdul
dc.contributor.authorPakingking , Rolando, Jr.
dc.contributor.authorHuyop, Fahrul
dc.date.accessioned2014-05-22T08:49:40Z
dc.date.available2014-05-22T08:49:40Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationIsmail, S. N., Taha, A. M., Jing, N. H., Wahab, R. A., Hamid, A. A., Pakingking Jr., R. V., & Huyop, F. (2008). Biodegradition of monochloroacetic acid by a presumptive Pseudomonas sp. strain R1 bacterium isolated from Malaysian paddy (rice) field. Biotechnology, 7(3), 481-486.en
dc.identifier.issn1682-296X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2080
dc.description.abstractA bacterial strain tentatively identified as Pseudomonas sp. R1 was isolated from a paddy (rice) field that could degrade monochloroacetic acid (MCA) for concentrations ranging from 5 to 40 mM. Quantitative agreement between the amount of MCA introduced and chloride released was also found. MCA dehalogenase activity in this strain was found to be inducible. Cell-free extracts displayed dehalogenating activity with specific halogenated organic compound with no activity on dichloropropionic acid or monochloropropionic acid. The estimated Km values for MCA was 0.14 mM. The optimal pH range for MCA dehalogenase activity (between pH 6.5 and 8.0), whereas the thermal stability profile stable up to 50 °C. The results of our current study demonstrated the potential use of Pseudomonas sp. R1 as suitable biological agent for biodegradation of MCA in contaminated agricultural area.en
dc.description.sponsorshipThis study was funded by a Ministry of Science, Technology and Innovation of Malaysia under Vot numbers 79073 (MOSTI e-Science Fund) and 74190 (RMC-IRPA RM-8 Research Grant) and both sources of funding are gratefully acknowledged by SNI, AMT and NHJ.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAsian Network for Scientific Informationen
dc.relation.urihttp://scialert.net/qredirect.php?doi=biotech.2008.481.486&linkid=pdf
dc.subjectOryza sativa
dc.subjectPseudomonas
dc.titleBiodegradition of monochloroacetic acid by a presumptive Pseudomonas sp. strain R1 bacterium isolated from Malaysian paddy (rice) fielden
dc.typeArticleen
dc.citation.volume7
dc.citation.issue3
dc.citation.spage481
dc.citation.epage486
dc.citation.journalTitleBiotechnologyen
dc.subject.asfaagricultural pollutionen
dc.subject.asfaaquatic plantsen
dc.subject.asfabiochemistryen
dc.subject.asfabiodegradationen
dc.subject.asfamicroorganismsen
dc.subject.asfaorganic compoundsen
dc.subject.asfarice fieldsen
dc.subject.asfaBacteriaen
dc.identifier.essn1682-2978
dc.identifier.doi10.3923/biotech.2008.481.486


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

  • AQD Journal Articles [1172]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ