បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.date.accessioned2017-03-09T04:11:20Z
dc.date.available2017-03-09T04:11:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSEAFDEC, 2011. Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2020. Southeast Asian Fisheries Development Center, 23 pp.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/382
dc.descriptionThe Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2020 were prepared by the ASEAN-SEAFDEC Member Countries in collaboration with ASEAN and SEAFDEC, and were adopted by the Ministers and Senior Officials responsible for fisheries of the ASEAN-SEAFDEC Member Countries during the Ministerial and Senior Officials Meetings of the ASEAN-SEAFDEC Conference on Sustainable Fisheries for Food Security Towards 2020 “Fish for the People 2020: Adaptation to a Changing Environment” held during 13-17 June 2011 in Bangkok, Thailand. The Resolution and Plan of Action are envisaged to serve as policy framework and priority actions to support sustainable development of fisheries and enhancing the contribution from fisheries to food security and better livelihood of people in the region towards the coming decade.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectResolution and Plan of Actionen
dc.subjectSustainable Fisheriesen
dc.titleResolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2020en
dc.typeBooken
dc.contributor.corporateauthorSoutheast Asian Fisheries Development Center


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ