Perlihatkan publikasi sederhana

Share 
 
dc.contributor.authorSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center
dc.date.accessioned2019-03-28T04:22:27Z
dc.date.available2019-03-28T04:22:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/4660
dc.description.abstractในการจัดทา Single map เป็นจุดเริ่มต้นของการทาฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อวางรากฐานแนวคิดการมีข้อมูลเดียวที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนและใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและการประมงบนฐานระบบนิเวศน์ โดยได้รับการความร่วมมือจากสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในการประมวลข้อมูลลงในแผนที่ โดยพัฒนา Web Application ชื่อว่า Trat portal หรือระบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลจังหวัดตราด สามารถนาเข้าข้อมูลจากหลายหน่วยงาน และข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมศึกษาเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการอ่าวตราด เป็นระบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีส่วนร่วมในการนาเข้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรได้ ซึ่งในข้อมูลที่แสดงในแผนที่สามารถคลิ๊กให้แสดงรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละจุดได้ หรือเลือกให้แสดงหลายประเด็นได้ ในเอกสารประกอบฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างการแสดงการประมวลผลบางส่วน หากต้องการดูรายละเอียดสามารถไปเลือกให้แสดงรายละเอียดข้อมูลใน http://ocean.gistda.or.th/tratportal/ และเลือกแถบเมนูชั้นข้อมูล หรือเลือกใช้เครื่องมืออื่นในแถบเมนูมุมบนขวาของหน้าเมนูหลักในเวปได้en
dc.language.isothen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectinformation systemsen
dc.subjectecosystemsen
dc.titleระบบบูรณาการข้อมูลพหุภาคีเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงบนฐานระบบนิเวศอ่าวตราดen
dc.typeBooken


Files in this item

Thumbnail

Publikasi ini ada di koleksi berikut

Perlihatkan publikasi sederhana