បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorSuwardi, Elia
dc.contributor.authorCandra, Adi
dc.date.accessioned2019-09-10T09:35:01Z
dc.date.available2019-09-10T09:35:01Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationSuwardi, E., & Candra, A. (2006). Data collection on shark fisheries in Indonesia. In Report on the Study on Shark Production, Utilization, and Management in the ASEAN Region, 2003-2004 (pp. 59-68). Bangkok, Thailand: Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9749417291
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/5468
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleData collection on shark fisheries in Indonesiaen
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage59
dc.citation.epage68


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ