បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.date.accessioned2018-03-12T02:34:56Z
dc.date.available2018-03-12T02:34:56Z
dc.date.issued1994-04
dc.identifier.citationTraining Department. (1994). Report of Needs Assessment Workshop. Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/295
dc.descriptionThe workshop was an element of the programs of activity of the center approved by the Tewnty-sixth Meeting of the SEAFDEC Council held from 22 to 25 November 1993. SEAFDEC Council had recommended that a Needs Assessment Workshop be conducted in order to formulate the Training Department’s three-year plan for 1995 to 1997.en
dc.language.isoenen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectneeds
dc.subjectassessment
dc.subjecttraining
dc.subjectresearch
dc.subjectrequirements
dc.subjectReports
dc.titleReport of Needs Assessment Workshopen
dc.typeBooken
dc.contributor.corporateauthorTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
TD-RP-31.pdf8.592មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ