បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorPaterson, Christopher
dc.date.accessioned2017-09-19T03:17:48Z
dc.date.available2017-09-19T03:17:48Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationPaterson, C. (2006). The South China sea project: Establishing a regional system of fisheries refugia. Fish for the People, 4(1), 22-27.en
dc.identifier.issn1685-6546
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/712
dc.description.abstractDetails are given of activities carried out within the framework of the UNEP/GEF project 'Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand', considering in particular the integration of fisheries and habitat management through the establishment of a regional system of fisheries 'refugia'. This project is unique in that it represents the first attempt to develop regionally coordinated programmes of action designed to reverse environmental degradation, particularly in the areas of coastal habitat degradation and loss, halt land-based pollution and address the issue of fisheries over-exploitation. The key themes emerging from the fisheries component of the project relate to the important role that coastal and marine habitats of the Gulf of Thailand and South China Sea play in sustaining regional fisheries, and the general low level coordination between fisheries and environmental management in the region. The partner network created through this project provides an ideal basis for efforts to improve the integration of environmental and habitat considerations into regional fisheries management, and the project activity of establishing a regional system of fisheries 'refugia' aims to provide a conduit for this. This latter activity is being implemented in close collaboration with SEAFDEC. Countries participating in the project have a useful foundation for the identification and evaluation of approaches to fisheries management at both the national and regional level.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectSouth China Seaen
dc.subjectGulf of Thailanden
dc.titleThe South China sea project: Establishing a regional system of fisheries refugiaen
dc.typemagazineArticleen
dc.citation.volume4
dc.citation.issue1
dc.citation.spage22
dc.citation.epage27
dc.citation.journalTitleFish for the Peopleen
dc.subject.asfaenvironmental degradationen
dc.subject.asfadevelopment projectsen
dc.subject.asfarefugesen
dc.subject.asfafishery managementen
dc.subject.asfaHabitaten
dc.subject.asfaEnvironment managementen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ