បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorWong, Jephrin Zefrinus
dc.contributor.authorEtoh, Seiichi
dc.contributor.authorSujang, Arthur Besther
dc.date.accessioned2017-09-27T02:41:36Z
dc.date.available2017-09-27T02:41:36Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/791
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleTowards sustainable community-based fishery resources management: The tagal system of sabah, Malaysiaen
dc.typeBook chapteren


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ