បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.date.accessioned2018-01-30T08:39:44Z
dc.date.available2018-01-30T08:39:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/1087
dc.description.abstractThe publication contains four parts: 1) introduction on the sustainable fisheries management and the needs for RPOA-Capacity; 2) goals and objectives; 3) guiding principles in developing the RPOA-Capacity; and 4) Plan of Action. The RPOA-Capacity has been developed through the dialogues with ASEAN-SEAFDEC Member Countries such as the regional technical consultations and expert meetings.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleASEAN Regional Plan of Action for the Management of Fishing Capacityen
dc.typeBooken
dc.contributor.corporateauthorSoutheast Asian Fisheries Development Center


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ