សម្ភារៈចុះឈ្មោះចុងក្រោយ

  • SEAFDEC Newsletter Vol.39 No.4 

    Southeast Asian Fisheries Development Center (Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2016)
  • DNA barcoding of sharks and rays 

    Marine Fishery Resources Development and Management Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2016)