បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorQuinitio, Emilia T.
dc.date.accessioned2013-09-07T15:45:13Z
dc.date.available2013-09-07T15:45:13Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationQuinitio, E. T. (2003). Mud crab hatchery and nursery operations. SEAFDEC Asian Aquaculture, 25(3), 20.en
dc.identifier.issn0115-4974
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1621
dc.description.abstractA brief account is given of mud crab (Scylla spp) farming activities in the Philippines. The expanding market for mud crab is the cause of intensified collection of wild juveniles. To counter the threat to wild population and ensure the sustainability of mud crab farming, there is a need to produce juveniles in hatcheries. Hatchery and nursery operations, and investment costs/returns are outlined.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectScyllaen
dc.subjecthatcheriesen
dc.subjectPhilippinesen
dc.titleMud crab hatchery and nursery operationsen
dc.typemagazineArticleen
dc.citation.volume25
dc.citation.issue3
dc.citation.spage20
dc.citation.journalTitleSEAFDEC Asian Aquacultureen
dc.subject.asfacrab cultureen
dc.subject.asfajuvenilesen
dc.subject.asfarearing techniquesen
dc.subject.asfaaquaculture techniquesen
dc.subject.asfaaquaculture economicsen
dc.subject.asfaInvestmentsen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
Quinitio2003-mudcrab-hatchery.pdf116.8Kbapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ