បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorLibrero, Felix
dc.contributor.editorCastaños, Milagros T.
dc.date.accessioned2016-01-29T03:50:37Z
dc.date.available2016-01-29T03:50:37Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationLibrero, F. (1999). The development concept as a framework for information dissemination. SEAFDEC Asian Aquaculture, 21(3), 8-9.en
dc.identifier.issn0115-4974
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2823
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleThe development concept as a framework for information disseminationen
dc.typemagazineArticleen
dc.citation.volume21
dc.citation.issue3
dc.citation.spage8
dc.citation.epage9
dc.citation.journalTitleSEAFDEC Asian Aquacultureen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
LibreroF1999.pdf1.620មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ