បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorAldon, Eva T.
dc.contributor.authorDagoon, N. J.
dc.contributor.editorCastaños, Milagros T.
dc.date.accessioned2016-02-18T15:16:59Z
dc.date.available2016-02-18T15:16:59Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.citationAldon, E. T., & Dagoon, N. J. (1997). The market for mudcrab. SEAFDEC Asian Aquaculture, 19(3), 11-13.en
dc.identifier.issn0115-4974
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2909
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectScylla
dc.titleThe market for mudcraben
dc.typemagazineArticleen
dc.citation.volume19
dc.citation.issue3
dc.citation.spage11
dc.citation.epage13
dc.citation.journalTitleSEAFDEC Asian Aquacultureen
dc.subject.asfabrackishwater environmenten
dc.subject.asfamarine environmenten
dc.subject.asfaaquaculture economicsen
dc.subject.asfaconsumersen
dc.subject.asfacostsen
dc.subject.asfacrab cultureen
dc.subject.asfamarketingen
dc.subject.asfamarine crustaceansen
dc.subject.asfatradeen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
AldonET1997-market-for-mudcrab.pdf2.288មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ