အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.date.accessioned2018-02-09T06:24:17Z
dc.date.available2018-02-09T06:24:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/161
dc.description.abstractการศึกษาองค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณโครงการโป๊ะเชือกเพื่อการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน เก็บตัวอย่างในระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2552 โดยเรือประมง 12 บริเวณตำแหน่งของโป๊ะเชือก และพื้นที่ดดยรอบจำนวน 14 สถานี โดยใช้อุปกรณ์เก็บดินแบบ Smith-Mcintyre ผลการศึกษาพบสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ 7 ไฟลัม ได้แก่ Sarcomastigophora, Annelida (Class Polychaeta), Arthopoda (Subphylum crustracea), Mollusca, Echinodermata, Chordata (Subphylum cephalochordate) และ Nematoda โดยมีความหนาแน่นสูงสุดอยู่ที่สถานที่อยู่ไกลฝั่ง ตามด้วยสถานีโป๊ะเชือกลูกที่ 2 นอกจากนั้นยังพบว่าสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณโป๊ะเชือกลูกที่ 1 จากการศึกษาในครั้งนี้ มีจำนวนชนิดมากกว่า และมีความหนาแน่นมากกว่าถึงประมาณ 10 เท่า ของบริเวณเดียวกัน เดือนเดียวกัน เมื่อเริ่มโครงการในปี 2547en
dc.language.isothen
dc.publisherสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้en
dc.subjectสัตว์หน้าดินen
dc.subjectSEAFDECen
dc.titleองค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณโครงการโป๊ะเชือกเพื่อการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน หาดแม่รำพึง จังหวัดระยองth
dc.contributor.corporateauthorศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมen


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။
SEAFDEC_2010_Benthos.pdf916.0Kbapplication/pdfရှာဖွေ/ဖွင့်ပါ။Open

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။