បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.editorCarreon-Lagoc, Julia
dc.date.accessioned2015-11-27T01:39:04Z
dc.date.available2015-11-27T01:39:04Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0116-6573
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2510
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleAqua Farm News Volume 12(03) May - June 1994en
dc.typeJournal, magazine
dc.contributor.corporateauthorSoutheast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Department


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
AFNv12n03.pdf2.882មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ