បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.editorCastaños, Milagros T.
dc.date.accessioned2015-11-27T08:57:26Z
dc.date.available2015-11-27T08:57:26Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.citationSoutheast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Department (1994). Managing a fish hatchery with oxygen injection. Aqua Farm News, 12(4), 10-11.en
dc.identifier.issn0116-6573
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2522
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjecthatcheriesen
dc.titleManaging a fish hatchery with oxygen injectionen
dc.typemagazineArticle
dc.citation.volume12
dc.citation.issue4
dc.citation.spage10
dc.citation.epage11
dc.citation.journalTitleAqua Farm Newsen
dc.subject.asfacarrying capacityen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.subject.asfalaboratory cultureen
dc.subject.asfaoxygenen
dc.contributor.corporateauthorSoutheast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Department


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
AFNv12n04_pp10-11.pdf217.7Kbapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ