បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorKumagai, Shigeru
dc.contributor.authorVillaluz, Antonio C.
dc.contributor.authorTiro Jr., Leonardo B.
dc.contributor.authorVanstone, William E.
dc.date.accessioned2018-11-27T10:51:45Z
dc.date.available2018-11-27T10:51:45Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.citationKumagai, S., Villaluz, A. C., Tiro Jr., L. B., & Vanstone, W. E. (1976). The occurrence of milkfish Chanos chanos fry in Pandan Bay, Antique, from 21 May to 25 June, 1975. In Proceedings of the International Milkfish Workshop Conference, May 19-22, 1976, Tigbauan, Iloilo, Philippines (pp. 50-57). Tigbauan, Iloilo, Philippines: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/3373
dc.description.abstractMilkfish fry were collected at the Pandan shoreline and 500 meters offshore. While shore-caught fry were uniform in size those captured offshore varied in size and stage of development.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectPhilippinesen
dc.subjectMilkfishen
dc.subjectChanos chanos
dc.titleThe occurrence of milkfish Chanos chanos fry in Pandan Bay, Antique, from 21 May to 25 June, 1975en
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage50
dc.citation.epage57
dc.subject.asfamarine fishen
dc.subject.asfamilkfish cultureen
dc.subject.asfafryen
dc.subject.asfaseed collectionen
dc.subject.asfaseeding (aquaculture)en
dc.citation.conferenceTitleProceedings of the International Milkfish Workshop Conference, May 19-22, 1976, Tigbauan, Iloilo, Philippinesen
dc.subject.scientificNameChanos chanos


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
KumagaiS1976.pdf247.1Kbapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ