បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorAugust, Frank
dc.date.accessioned2018-12-05T08:59:45Z
dc.date.available2018-12-05T08:59:45Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.citationAugust, F. (1997). Inmarsat s role in responsible fishing. In Proceeding of the Regional Workshop on Responsible Fishing, Bangkok, Thailand, 24-27 June 1997 (pp. 405-416). Samut Prakarn, Thailand: Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/770
dc.description.abstractThe paper documents the the application of the services of International Maritime Satellite Organization (Inmarsat) to responsible fisheries. Currently known as International Mobile Satellite Organization, offers an increasing array of telecommunication services to business travelers, landmobile, aeronautical, and maritime users, etc. For the maritime industry Inmarsat provides satellite vessel monitoring. The position reports, which optionally may include course and speed, from one or more fishing vessels may be incorporated into a system comprised of hardware and software at a shore-side control station.en
dc.language.isoenen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleInmarsat's Role in Responsible Fishingen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage405
dc.citation.epage416
dc.subject.asfaCommunication systemsen
dc.subject.asfasatellite communicationen
dc.subject.asfasatellite sensingen
dc.subject.asfasatellite navigationen
dc.subject.asfafishing vesselsen
dc.subject.asfafishery managementen
dc.subject.asfasustainable fishingen
dc.subject.asfasustainabilityen
dc.citation.conferenceTitleProceedings of the Regional Workshop on Responsible Fishing, Bangkok, Thailand, 24-27 June 1997en


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
AugustF1997.pdf313.6Kbapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ