အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorKhay, Sathya
dc.contributor.authorJoshi, Ravindra C.
dc.contributor.authorSastroutomo, Soetikno S.
dc.date.accessioned2019-01-03T03:31:49Z
dc.date.available2019-01-03T03:31:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKhay, S., Joshi, R. C., & Sastroutomo, S. S. (2018). Invasive apple snails: Integrated management in lowland ricefields of Cambodia and probing their utilization in aquaculture. Fish for the People, 16(3), 34-37.en
dc.identifier.issn1685-6546
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/4329
dc.description.abstractThis article provides insights on the aquatic invasive apple snails of the genus Pomacea and rice cultivation in Cambodia. The first record or known date of introduction of this freshwater invasive snail is before 1995. It was deliberately introduced mainly as a food source for humans. Since then the snails quickly spread to many provinces, becoming a major pest of lowland rice fields and posing severe threat to natural wetland environments. To reduce damages to rice crops in Cambodia, researchers from the Cambodian Agricultural Research and Development Institute (formerly Cambodia-IRRI-Australia Project), conducted research to prevent further spread of the snails and developed integrated management options to reduce the misuse and abuse of pesticides meant to control the breeding of the snails. From the aquaculture point of view however, studies have been conducted on the possibility of utilizing the invasive apple snails as feed for various commodities being cultured.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectCambodiaen
dc.titleInvasive apple snails: Integrated management in lowland ricefields of Cambodia and probing their utilization in aquacultureen
dc.typemagazineArticleen
dc.citation.volume16
dc.citation.issue3
dc.citation.spage34
dc.citation.epage37
dc.citation.journalTitleFish for the Peopleen
dc.subject.asfautilizationen
dc.subject.asfapesticidesen
dc.subject.asfafeed compositionen
dc.subject.asfarice fieldsen
dc.subject.asfainland water environmenten
dc.subject.asfaaquacultureen
dc.subject.asfabreedingen
dc.subject.asfaEnvironmentsen
dc.subject.asfafresh wateren
dc.subject.asfanew recordsen
dc.subject.asfaresearchen


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

Thumbnail

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။