បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorAli, Ahmad bin
dc.contributor.authorAbdullah, Mohamed Pauzi bin
dc.contributor.authorYusof, Abdul Aziz bin
dc.contributor.authorIlias, Zaidnuddin bin
dc.date.accessioned2019-03-01T10:03:41Z
dc.date.available2019-03-01T10:03:41Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationAli, A. bin, Abdullah, M. P. bin, Yusof, A. A. bin, & Ilias, Z. bin. (2008). Installation of artificial reefs by the DOF Malaysia. In Proceedings of the Regional Seminar on Integrated Coastal Resources Management Approach in Southeast Asia: Review of the Project ICRM-PL, 21-23 October 2008, Langkawi, Malaysia (pp. 161-163). Samutprakarn, Thailand: Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9789741946907
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/852
dc.language.isoenen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleInstallation of Artificial Reefs by the DOF Malaysiaen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage161
dc.citation.epage163
dc.citation.conferenceTitleProceedings of the Regional Seminar on Integrated Coastal Resources Management Approach in Southeast Asia: Review of the Project ICRM-PL, 21-23 October 2008, Langkawi, Malaysiaen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
TD-RP-122_WP14.pdf823.6Kbapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ