បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorGaitan, Albert G.
dc.contributor.authorToledo, Joebert D.
dc.date.accessioned2017-07-25T04:06:52Z
dc.date.available2017-07-25T04:06:52Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGaitan, A. G., & Toledo, J. D. (2009). Nursery and grow-out culture of high-value fish species in sea cages. In Training Handbook on Rural Aquaculture (pp. 131-135). Tigbauan, Iloilo, Philippines: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9789718511893
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/3136
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectGroupersen
dc.subjectSea bassen
dc.subjectEpinephelus coioides
dc.subjectLates calcarifer
dc.titleNursery and grow-out culture of high-value fish species in sea cagesen
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage131
dc.citation.epage135
dc.subject.asfacage cultureen
dc.subject.asfasite selectionen
dc.subject.asfaaquacultureen
dc.citation.bookTitleTraining Handbook on Rural Aquacultureen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
GaitanAG2009.pdf1.893មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ