បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorSenta, Tetsushi
dc.contributor.authorTan, Sen-Min
dc.date.accessioned2019-05-28T07:35:19Z
dc.date.available2019-05-28T07:35:19Z
dc.date.issued1975
dc.identifier.citationSenta, T., & Tan, S. M. (1975). Catalogue of the fishes from the South China Sea and Andaman Sea. Singapore: Marine Fisheries Research Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/4859
dc.description.abstractA checklist of 433 fish in 111 fams is presented. Information accompanying each sp includes the number of museum specimens, a 7-digit record number, a catalogue number, data of length measurements, and type of gear used, and a fishing ground block number.en
dc.format.extent32 p. ; 27 cm.en
dc.language.isoenen
dc.publisherMarine Fisheries Research Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectPiscesen
dc.subjectSouth China Seaen
dc.subjectAndaman Seaen
dc.subject.lcshFishes -- South China Seaen
dc.subject.lcshFishes -- Andaman Seaen
dc.titleCatalogue of the fishes from the South China Sea and Andaman Seaen
dc.typeBooken
dc.subject.asfabiological collectionsen
dc.subject.asfacheck listsen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ