ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorSitoy, Hermenegildo S.
dc.contributor.editorJuario, Jesus V.
dc.contributor.editorBenitez, Lita V.
dc.date.accessioned2011-06-06T02:33:58Z
dc.date.available2011-06-06T02:33:58Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.citationSitoy, H. S. (1988). Farming of mussels and oysters. In J. V. Juario & L. V. Benitez (Eds.), Perspectives in Aquaculture Development in Southeast Asia and Japan: Contributions of the SEAFDEC Aquaculture Department. Proceedings of the Seminar on Aquaculture Development in Southeast Asia, 8-12 September 1987, Iloilo City, Philippines. (pp. 231-248). Tigbauan, Iloilo, Philippines: SEAFDEC, Aquaculture Department.en
dc.identifier.isbn971851113X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/133
dc.description.abstractThis paper reviews the works on mussel and oyster culture conducted from 1975 to 1985 by the Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department at Tigbauan, Iloilo, Philippines. Innovative techniques developed in increasing collection of natural seeds and in improving farming techniques are presented. Results of the work on artificial seed production, bacterial depuration, uptake and elimination of heavy metals by green mussel, investigations on red tides, and microbiology of spoilage are discussed.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectPerna viridis
dc.subjectCrassostrea iredalei
dc.subjectPhilippines, Panay I., Iloiloen
dc.titleFarming of mussels and oystersen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage231
dc.citation.epage248
dc.subject.asfaseed (aquaculture)en
dc.subject.asfalive feedsen
dc.subject.asfafish handlingen
dc.subject.asfaRed tidesen
dc.subject.asfaheavy metalsen
dc.subject.asfamollusc cultureen
dc.subject.asfaseed collectionen
dc.subject.asfainduced ovulationen
dc.subject.asfamussel cultureen
dc.subject.asfaspawningen
dc.subject.asfaseed productionen
dc.subject.asfamicrobial contaminationen
dc.subject.asfaoyster cultureen
dc.subject.asfaself purificationen
dc.subject.asfabioaccumulationen
dc.subject.asfaaquaculture techniquesen
dc.citation.conferenceTitleSeminar on Aquaculture Development in Southeast Asia, 8-12 September 1987, Iloilo City, Philippinesen


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ
adsea87p231-248.pdf140.8Kbapplication/pdfຄົ້ນຫາ / ເປີດ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ