បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorErazo-Pagador, Gregoria E.
dc.contributor.authorPakingking , Rolando, Jr.
dc.contributor.editorLio-Po, Gilda D.
dc.contributor.editorInui, Yasuo
dc.date.accessioned2018-01-19T01:17:15Z
dc.date.available2018-01-19T01:17:15Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationErazo-Pagador, G. E., & Pakingking Jr., R. V. (2010). Environmental and other non-infectious diseases. In G. D. Lio-Po & Y. Inui (Eds.), Health Management in Aquaculture (2nd ed., pp. 147-156). Tigbauan, Iloilo, Philippines: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9718511458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/3241
dc.description.abstractThe chapter presents some of the environmental non-infectious diseases of aquatic animals. Non-infectious diseases are caused by adverse environmental conditions, nutritional disorders, or genetic defects. While they can result a sudden mass mortality or death, they are not contagious. Environmental diseases are the most important in aquaculture. This includes low dissolved oxygen, high ammonia, high nitrite, or natural or man-made toxins in the aquatic environment.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectPhilippinesen
dc.subjectAsiaen
dc.titleEnvironmental and other non-infectious diseasesen
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage147
dc.citation.epage156
dc.subject.asfamortalityen
dc.subject.asfaaquatic animalsen
dc.subject.asfanitritesen
dc.subject.asfafish diseasesen
dc.subject.asfaenvironmental diseasesen
dc.subject.asfaammoniaen
dc.subject.asfadissolved organic nitrogenen
dc.subject.asfaNutrition disordersen
dc.subject.asfagenetic abnormalitiesen
dc.subject.asfaenvironmental conditionsen
dc.subject.asfaaquacultureen
dc.subject.asfadissolved oxygenen
dc.citation.bookTitleHealth Management in Aquacultureen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ