ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorLee, C. T.
dc.contributor.authorWee, Y. C.
dc.contributor.authorHo, K. K.
dc.contributor.editorDogma Jr., Ireneo J.
dc.contributor.editorTrono Jr., Gavino C.
dc.contributor.editorTabbada, R. A.
dc.date.accessioned2011-06-10T03:31:09Z
dc.date.available2011-06-10T03:31:09Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.citationLee, C. T., Wee, Y. C., & Ho, K. K. (1990). Growth and development of Trentepohlia odorata in culture. In I. J. Dogma Jr., G. C. Trono Jr., & R. A. Tabbada (Eds.), Culture and use of algae in Southeast Asia: Proceedings of the Symposium on Culture and Utilization of Algae in Southeast Asia, 8-11 December 1981, Tigbauan, Iloilo, Philippines. (pp. 55-65). Tigbauan, Iloilo, Philippines: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9718511113
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/177
dc.description.abstractTrentepohlia odorata, a filamentous green alga, grows profusely and imparts an orange color on walls of many high-rise apartment buildings in Singapore. Since bulk cultures are needed in the screening of possible chemicals to control infestation, variations in the growth and development of the alga in the laboratory under different physico-chemical conditions were investigated. Bold's medium either as a liquid or solidified with agar was suitable substrate for the culture of the alga. An acidic growth medium (pH 4.5-6.5) favored the formation of sporangia that developed into yellowish-green colonies, whereas a basic medium (pH 7.5-9.5) produced green colonies and no sporangia. An agar concentration of 0.7% as well as the addition of thiamine to the liquid basal medium enhanced the production of sporangia developing into numerous daughter colonies after two months. High relative humidities increased colony growth and promoted the formation of yellow colonies of cylindrical cells. On walls of buildings, the cells are elliptical to barrel-shaped, bright orange, and possess few sessile sporangia. In cultures where moisture and nutrients are not limiting, cells are narrow and elongated, with the filaments radiating from a central mass, and the sporangia are of the sessile and pedicellate types.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleGrowth and development of Trentepohlia odorata in cultureen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage55
dc.citation.epage65
dc.citation.conferenceTitleCulture and use of algae in Southeast Asia. Proceedings of the Symposium on Culture and Utilization of Algae in Southeast Asia, 8-11 December 1981, Tigbauan, Iloilo, Philippinesen


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ
9718511113p055-065.pdf91.01Kbapplication/pdfຄົ້ນຫາ / ເປີດ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ