បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorLijauco, Melchor M.
dc.date.accessioned2019-08-29T09:16:42Z
dc.date.available2019-08-29T09:16:42Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.citationLijauco, M. M. (1979). Present status of milkfish farming in the Philippines. In Technical Consultation on Available Aquaculture Technology in the Philippines, February 8-11, 1979 (pp. 48-60). Tigbauan, Iloilo, Philippines: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/3483
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titlePresent status of milkfish farming in the Philippinesen
dc.citation.spage48
dc.citation.epage60
dc.citation.conferenceTitleTechnical Consultation on Available Aquaculture Technology in the Philippines, February 8-11, 1979en


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
LijaucoMM1979.pdf484.9Kbapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ