បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.date.accessioned2018-02-13T02:49:08Z
dc.date.available2018-02-13T02:49:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม. (2558). ระบบติดตามเรือประมง [โปสเตอร์]. ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.th
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/204
dc.description.abstractระบบติดตามเรือ หรือ Vessel Monitoring System (VMS) เป็นระบบที่นำเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ระบบกำหนดจุดพิกัด (GPS) และเครือข่ายของดาวเทียมสื่อสาร (inmasat/thuraya/iridium) หรือ เครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile; GSM) รวมเป็นอุปกรณ์กำหนดจุดพิกัด VPS (Vessel Positioning System) มาช่วยระบุตำแหน่งเรือประมง ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบติดตาม (VMS)en
dc.language.isothen
dc.publisherสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้en
dc.subjectVMSen
dc.subjectVessels Monitoring Systemth
dc.subjectระบบติดตามเรือประมงth
dc.titleระบบติดตามเรือประมงth
dc.typeOtheren
dc.contributor.corporateauthorสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้en


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
vms-1.pdf12.32មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ