បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorde la Cruz, Alfredo
dc.contributor.authorAlfonso, Elvira
dc.contributor.authorLeal, Sylvia
dc.contributor.editorTaki, Yasuhiko
dc.contributor.editorPrimavera, Jurgenne H.
dc.contributor.editorLlobrera, Jose A.
dc.date.accessioned2012-04-20T03:41:09Z
dc.date.available2012-04-20T03:41:09Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.citationde la Cruz, A., Alfonso, E., & Leal, S. (1985). The growth of a bialgal culture and its use as food for shrimp larvae (Abstract only). In Taki Y., Primavera J.H. and Llobrera J.A. (Eds.). Proceedings of the First International Conference on the Culture of Penaeid Prawns/Shrimps, 4-7 December 1984, Iloilo City, Philippines (p. 168). Iloilo City, Philippines: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9718511008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/896
dc.descriptionAbstract only.en
dc.description.abstractThe cultivation of the microalga Tetraselmis chuii with the protection of the extracellular products of Chlorella kessleri, grown in a bialgal culture, allows its development in outdoor tanks without special conditions of sterilization or aeration. Fish meal and agricultural inorganic compounds are used as fertilizers. The growth of the mixed species is analyzed comparing it with monoalgal cultures. The best fit of growth data to a logistic curve is performed and the whole curve is compared using a covariance analysis. The stratification of T. chuii in the tank favors its harvest at high concentration. A bialgal culture (based on T. chuii at 50 cells/mm3) as food for the larvae of the shrimps Penaeus notialis and P. schmitti, together with hard boiled egg yolk and rotifers, achieves good development and survival.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectAlgal cultureen
dc.subjectDietsen
dc.subjectFood organismsen
dc.subjectMass cultureen
dc.subjectShrimp cultureen
dc.subjectPenaeidaeen
dc.titleThe growth of a bialgal culture and its use as food for shrimp larvaeen
dc.typeOral presentationen
dc.citation.spage168
dc.citation.conferenceTitleProceedings of the First International Conference on the Culture of Penaeid Prawns/Shrimps, 4-7 December 1984, Iloilo City, Philippinesen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
ficcpps_p168.pdf218.2Kbapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ