បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorชาญราชกิจ, อิสระ
dc.contributor.authorธาราดล, พนิตนาฎ
dc.contributor.authorละอองมณี, เพ็ญจันทร์
dc.contributor.authorภุ่ศิริมงคล, กฤษณ์
dc.contributor.authorเตี้ยเย, รัตนา
dc.date.accessioned2020-06-11T03:34:06Z
dc.date.available2020-06-11T03:34:06Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.citationชาญราชกิจ, อ., ธาราดล, พ., ละอองมณี, พ., ภุ่ศิริมงคล, ก., & เตี้ยเย, ร. (2563). รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT: EAFM). สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/1468
dc.descriptionรายงานนี้เป็นการสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการ REBYC-II CTI และกรมประมง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด ภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 38 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และเทคนิคของการจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ 2. เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในการคิด วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 3. เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์กับวิทยากรผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านการทำงานร่วมกับชุมชน และแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยกันเอง 4. นักวิชาการ ผู้ให้การฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาการประมงฯ และกรมประมงฯ ได้รับประสบการณ์จากคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประมง ในการวางแผนจัดการประมงen
dc.language.isothen
dc.publisherสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้en
dc.relation.ispartofseriesTD/RP/211;
dc.subjectการจัดการทรัพยากรen
dc.subjectทรัพยากรประมงen
dc.subjectรายงานen
dc.subjectแนวทางเชิงระบบนิเวศen
dc.subjectแผนการจัดการen
dc.subjectการจัดการประมงen
dc.subjectอ่าวตราดen
dc.subjectจังหวัดตราดen
dc.subjectการพัฒนาแผนen
dc.titleรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach to Fisheries Management: EAFM)en
dc.typeConference publicationen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
TD-RP-211.pdf1.759មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ