បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorSoutheast Asian Fisheries Development Center, Training Department
dc.date.accessioned2021-05-21T06:55:08Z
dc.date.accessioned2022-03-02T22:52:26Z
dc.date.available2021-05-21T06:55:08Z
dc.date.available2022-03-02T22:52:26Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/6844
dc.descriptionPoster on Catch Fish not Turtle using Long Line and Circle Hooken
dc.language.isoenen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectTurtleen
dc.subjectCircle Hooken
dc.subjectBycatchen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectResource conservationen
dc.subjectlongline fishingen
dc.subjectHooking rateen
dc.subjectSea Turtleen
dc.subjectTurtle speciesen
dc.subjectLoggerhead sea turtleen
dc.subjectLeatherback sea turtleen
dc.subjectGreen sea turtleen
dc.subjectOlive ridley sea turtleen
dc.subjectHawksbill sea turtleen
dc.titleCatch Fish not Turtle using Long Line and Circle Hooken
dc.typeOtheren


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
Circle-hook_2.pdf2.275មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ