Người dùng của hệ thống này, có thể đăng nhập để xem tài liệu này.

Đăng nhập

Nhập các thông tin sau để yêu cầu bản sao tài liệu từ người có trách nhiệm.

Evaluation of livelihood assets in community-based on-farm demonstration of IMTA in milkfish mariculture in Guimaras, Philippines

Địa chỉ email này được sử dụng để gửi tài liệu.