សម្ភារៈចុះឈ្មោះចុងក្រោយ

 • ชุดเอกสารเผยแพร่เครื่องมือประมงสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย : หลักการออกแบบเครื่องมือประมงอวนติดตา (Gillnet) 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2023-03)
  อวนติดตา (Gillnet) หรือที่ชาวประมงนิยมเรียกว่า อวนลอย อวนจม อวนติดตา เป็นเครื่องมือประมงที่นิยมใช้ทั้งในประเทศไทย และแพร่หลายทั่วโลก เพราะโครงสร้างอวนไม่ซับซ้อน วิธีทำการประมงไม่ยุ่งยาก มีราคาประหยัด ทำการประมงได้ทั้งประ ...
 • Guide for Fishing Gear Survey 

  Chanrachkij, Isara; Raungsivakul, Narong; Promjinda, Sayan; Yasook, Nakaret; Wanchana, Worawit ORCID (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2016)
  The Guide for Fishing Gear Survey is a fishing technology manual developed for fishing gear technologists who have responsible to manage and undertake field survey of fishing technology. People who interested in fishing ...
 • The Catalogue Bottom Trawl Net Designs of Thailand (Updated Edition 2016) 

  Raungsivakul, Narong; Chanrachkij, Isara (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2022-09)
  The Catalogue Bottom Trawl Net Designs of Thailand (Updated Edition 2016) is the updated reference of trawl net designs in Thailand. The authors compiled the trawl design from the Fishing Gears and Methods in Southeast ...
 • ชุดเอกสารเผยแพร่เครื่องมือประมงสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย : ความรู้พื้นฐานเครื่องมือประมง 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2021-11)
  เอกสารนี้เป็นการรวบรวมเอกสารความรู้พื้นฐานเครื่องมือประมงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกับประสบการณ์ของผู้เขียนในการให้การฝึกและดำเนินการสำรวจเครื่องมือการประมงทะเล โดยคัดเลือกหัวข้อที่จำเป็นต้องทราบ จัดทำเป็นเอกสารเพื่อป ...
 • Relationship on the Characteristics of Trawl Net, Otter Board, and Trawler of Thailand 

  Chanrachkij, Isara; Srikum, Tanut (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2020-06)
  The study on the Relationship of the Characteristics of Trawl Net, Otter Board, and Trawler of Thailand is carried out by using the data of trawl net, accessories and trawlers from the trawl fishing gear and trawler survey ...
 • Study on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) in Brunei Darussalam 

  Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Siriraksophon, Somboon; Hamid, Idrish Abdul (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2003)
  SEAFDEC Training Department, in cooperation with the Brunei Darussalam Department of Fisheries conducted experiments on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) during the year 2000 in Brunei Darussalam waters. The ...
 • Study on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) in Indonesia 

  Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Chanrachkij, Isara; Manajit, Nopporn; Tampubolon, Gomal H. (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2003)
  The experiment was conducted during August 2002 in the Bintuni Bay, Arafura Sea of East Indonesia using the commercial double-rigged trawler in order to examine the releasing ability of Juvenile and Trash Excluder Devices ...
 • Study on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) in Malaysia 

  Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Siriraksophon, Somboon; Ali, Rosidi (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2002)
  This paper describes the results of the juvenile and trash fishes excluder device tests conducted aboard a Malaysian Fishing Trawler in cooperation with the Department of Fisheries, Malaysia. In particular, it provides ...
 • Study on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) in Brunei Darussalam 

  Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Chanrachkij, Isara; Yingyuad, Weerasak; Suru, Bidin Bin (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2005)
  The SEAFDEC Training Department, in cooperation with the Department of Fisheries, Brunei Darussalam, conducted the second series of experiments on Juvenile and Trash Excluder Devices in Brunei Darussalam. The objective ...
 • Study on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) in Vietnam 

  Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Siriraksophon, Somboon; Wanchana, Worawit; Long, Nguyen (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2003)
  This SEAFDEC Training Department has carried out series of experiments to reduce the level of unwanted catch including juvenile and trash fish. SEAFDEC planned to conduct the experiments using JTEDs installed in bottom ...
 • Study on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) in Myanmar 

  Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Ae, Kin Manng; Yingyuad, Weerasak (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2007)
  The SEAFDEC Training Department, in cooperation with the Department of Fisheries, Myanmar conducted experiments on Juvenile and Trash Excluder Devices in Myanmar. The objective of the experiment is to compare the efficiency ...
 • Study on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) in Cambodia 

  Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Pethkam, Raya (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2007)
  The experiment was conducted during October 2004 in the Sihanoukville, Cambodia using the commercial trawler in order to examine the releasing ability of Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) in bottom trawl. This ...
 • Study on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) in Thailand 

  Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Siriraksophon, Somboon; Podapol, Lertchai (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2000-06)
  SEAFDEC Training Department, in cooperation with the Thai Department of Fisheries has initially conducted the experiments on Juvenile and Trash Excluder Device (JTED) since 1998 in Thailand. The objective being to study ...
 • Study on Juvenile and Trash Excluder Devices (JTEDs) in the Philippines 

  Chokesanguan, Bundit; Ananpongsuk, Suppachai; Siriraksophon, Somboon; Yasook, Nakaret; Dickson, Jonathan O. (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2003)
  Trawling is a highly efficient fishing method for catching shrimp and is used in many regions. The Southeast Asian region is in the tropical zone and is a multi species area and the fishermen, who operate shrimp trawls, ...
 • គ្មានចំណងជើង 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2019-03-12)
  เอกสารชุดนี้ เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกลักษณะเครื่องมือประมง วิธีการจำแนกประเภทเครื่องมือประมง ลักษณะที่สำคัญของเครื่องมือประมงชนิดต่างๆ เช่น อวนลัอม อวนลาก อวนกางกั้น อวนช้อน อวนรุน อวนติดตา อวนครอบ คราด ...
 • The Implication of Set net Fisheries to Coastal Fisheries Management 

  Kaewnuratchadasorn, Pattarajit; Thapthim, Narumol; Suanrattanachai, Phattareeya (Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department, 2008-01)
  The objective of this study was to analyze the opinion of the fishermen on the impacts of set net to their fishing and on the set net fisheries to coastal fisheries management. The data were collected by interviewing 60 ...
 • Survey of Small-Scale Fishing Gear and Practices Contributing to Sea Turtle Mortalities along the Coast of Rayong Province, Eastern Gulf of Thailand 

  Chanrajkit, Isara; Yasuk, Nakaret; Ananpongsuk, Suppachai; Petrasatien, Prasert; Wanchana, Worawit (Southeast Asian Fisheries Development Center, 2010-05)
 • Testing the Installation of Camera Recorder GoPro Hero 3 to Observe the Fishes Escapement from Codend of Trawl Net in Trawling Operation 

  Chanrachkij, Isara; Petrasatien, Prasert (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2016)
  The Testing the Installation of Camera Recorder GoPro Hero 3® to observe the Fishes Escapement from Codend of Trawl Net in Trawling Operation was conducted in with Fisheries Research Vessel Pramong No.16 of Eastern Marine ...
 • Technical Report Modified Bottom Trawl Net (High Opening Characteristic) of Thailand 

  Chanrachkij, Isara; Ruangsivakul, Narong (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2016)
  Technical Report on Modified Bottom Trawl Net (High Opening Characteristic) of Thailand aims to investigate and update bottom trawl net constructions modified by local Thai fishers, operated in the Gulf of Thailand. The ...
 • อุปกรณ์รวบรวมฝูงปลาใต้น้ำเพื่อการประมงในทะเลอันดามันและการส่งเสริมเทคนิคการทำประมงทูน่า 

  ธนสารสาคร, สุทธิพงศ์; ทิมคับ, ทวีศักดิ์ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2010)
  โดยปกติประเทศไทยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาทิเช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นแหล่งวางไข่สำหรับปลาทูน่าซึ่งทำให้ทรัพยากรทูน่าในมหาสมุทรอินเดียและในแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการลดปริมาณทรัพยากรทูน ...

View more