បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorYasook, Nakaret
dc.date.accessioned2017-09-25T08:18:24Z
dc.date.available2017-09-25T08:18:24Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/759
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleAssessing the abundance of demersal fishery resources in Southeast Asian watersen
dc.typeBook chapteren


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ