បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorHenocque, Yves
dc.contributor.authorTandavanitj, Sanchai
dc.date.accessioned2017-09-27T03:18:58Z
dc.date.available2017-09-27T03:18:58Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/802
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleAddressing coastal fisheries conflict in Thai waters: A policy briefen
dc.typeBook chapteren


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ