បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.date.accessioned2017-11-06T03:13:49Z
dc.date.available2017-11-06T03:13:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/904
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleTen years of portraying regional movements on the promotion of sustainable fisheries for food security for the ASEAN region: The special publication fish for the peopleen
dc.typeBook chapteren
dc.contributor.corporateauthorSoutheast Asian Fisheries Development Center


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ