បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.date.accessioned2018-01-30T08:33:23Z
dc.date.available2018-01-30T08:33:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/1085
dc.description.abstractThis 31-page Guidelines is envisaged to provide better understanding for government agencies on the promotion of “One Village, One Fisheries Product” or FOVOP, as well as in the formulation of relevant policies to support the implementation of FOVOP and improve the livelihoods of fishers in the fishing communities.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleRegional Guidelines for the Promotion of “One Village, One Fisheries Product” (FOVOP) in the ASEAN Regionen
dc.typeBooken
dc.contributor.corporateauthorSoutheast Asian Fisheries Development Center


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ