សម្ភារៈចុះឈ្មោះចុងក្រោយ

  • SEAFDEC Newsletter Vol.34 No.4 

    Southeast Asian Fisheries Development Center (Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2011)
  • Innovations in aquaculture 

    Southeast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Department (Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2011)