បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorFermin, Armando C.
dc.contributor.authorde la Peña, Milagros R.
dc.contributor.authorGapasin, Rolando S. J.
dc.contributor.authorTeruel, Myrna B.
dc.contributor.authorUrsua, Shelah Mae B.
dc.contributor.authorEncena II, Vincent C.
dc.contributor.authorBayona, Nestor C.
dc.date.accessioned2015-02-16T03:02:03Z
dc.date.available2015-02-16T03:02:03Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationFermin, A. C., dela Peña, M. R., Gapasin, R. S. J., Teruel, M. B., Ursua, S. M. B., Encena II, V. C., & Bayona, N. C. (2008). Abalone hatchery. Tigbauan, Iloilo, Philippines: SEAFDEC Aquaculture Department.en
dc.identifier.isbn9789718511855
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2149
dc.description.abstractThis manual contains information on abalone hatchery operation, including site selection, design, culture of natural food, broodstock management, spawning, nursery, packing and transport, and profitability analyses.en
dc.format.extent31 p. : col. ill.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.relation.ispartofseriesAquaculture extension manual; No. 39en
dc.subjectabalonesen
dc.subject.lcshAbalone cultureen
dc.subject.lcshHandbooks and manualsen
dc.titleAbalone hatcheryen
dc.typeBooken
dc.subject.scientificNameHaliotis asininaen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ